Aspectes bàsics de l'aplicació

Capçalera

En barra superior o capçalera de l'aplicació web (APP), s'hi troba una icona d'usuari que facilita la navegació als següents recursos:

Centre de notificacions

En realitzar múltiples accions, com per exemple: crear una nova explotació, crear una nova aplicació de nitrogen, etc., l'usuari rebrà missatges informatius al centre de notificacions.

Aquest apareixerà de forma automàtica quan hi hagi almenys una notificació i es situarà en la part inferior dreta. Quan es premi sobre la icona, el centre de notificacions s'obrirà. Si es torna a premer de nou, es tancarà. Es pot eliminar una notificació si es prem a sobre d'ella.

Llibre de gestió agrícola de fertilitzants

El decret 153/2019 de 3 de juliol artícle 37, apartat 37.2, fixa les persones que estan obligades a portar un llibre de gestió de fertilitzants. A més a més, aquest variarà segons la tipologia (ramader, agrícola, centre de gestions, etc.)

El llibre de gestió agrícola de fertilitzants dels usuaris de la APP consta de les dades introduïdes en la explotació i la taula d'aplicacions de fertilitzants. A més a més, en el futur s'afegirà la taula de les instal·lacions d'emmagatzematge de la explotació.

Receptes

Com crear una nova explotació

Per a poder dur a terme la gestió d'una explotació segons marca la legislació vigent, es necesari que s'omplin el formulari de nova explotació amb les dades bàsiques del responsable legal. Totes les dades són recol·lectades i emmagatzemades de forma segura, i s'utilitzen única i exclusivament per a reomplir el llibre de gestió de nitrogen.

Què es necessita?

Buscador de localitats

El buscador de localitat és una eina molt útil que facilita la feina d'introduccio de dades. Només cal que s'introdueixi una localitat i posteriorment es seleccioni en la llista de resultats.

Com crear una nova aplicació

En el panell d'usuari, seleccioni l'explotació on desitja realitzar la nova aplicació, i posteriorment premi sobre el botó crear una nova aplicació.

Què és necessita?

Buscador de productes

El buscador de productes és una eina molt útil que facilita la feina d'introduccio de dades.

Buscador de cultius

Si el cultiu implantat en la finca és d'implantació recent, molt probablement no figurarà en la SIGPAC vigent. Per tant, l'usuari ha de introduir el seu nom. Per a facilitar-ne la feina es pot utilitzar el buscador de cultius.

Selecció del recinte

La APP de Pagesia Digital facilita enormement la selecció del recinte mitjançant un mapa satèl·lit avançat amb la informació de la major part dels recintes de Catalunya.

Selecció de la comarca

La APP de Pagesia Digital carrega l'informació dels recintes per a la comarca seleccionada, que per defecte, és la introduïda en les dades de la explotació.

(Cas especial): Límits de comarca

En el cas de què la finca surti dels límits de la comarca de la explotació, caldrà seleccionar manualment la comarca veïna.

Geolocalització

La APP permet geolocalitzar un recinte de diverses formes.

Buscador, geolocalització i mode pantalla complerta
Buscador de localitats

És pot introduir el nom d'una localitat propera a la finca i manualment ubicar el recinte sobre el mapa.

GPS (recomanat)

En el cas de què l'usuari es trobi físicament en el recinte aplicat, per exemple després de realitzar l'aplicació, pot activar la localització GPS i la seva posició apareixera situada sobre el mapa.

Manual

És recomana abans de fer la selecció manual aproximar-se a la finca mitjançant el buscador de localitats o bé la localització GPS. Pot fer zoom sobre el mapa per escurçar-ne la distància i desplaçar-se en totes direccions.

Informació de la finca

El perimetre físic de les finques es troba senyalitzat amb un marcador de color vermell. Si es prem a dins l'area d'una finca, es visualitza la següent informació:

Selecció de múltiples recintes

Un cop s'hagi seleccionat un recinte se'n pot afegir d'altres igualment. Només, s'ha de tenir en compte que alhora de tramitar la nova aplicació, es crearà una nova aplicació per a cada recinte seleccionat.

Visualització dels recintes seleccionats

Un cop s'hagi seleccionat un recinte se'n pot afegir d'altres igualment. Només, s'ha de tenir en compte que alhora de tramitar la nova aplicació, es crearà una nova aplicació per a cada recinte seleccionat.

Seleccio d'un recinte sobre el mapa satèl·lit

Editar, eliminar i exportar aplicacions en format PDF

Com editar una aplicció

Dins d'una explotació, a mesura que s'afegeixin aplicacions aquestes es visualitzaran en forma de taula. Si es prem a sobre d'una aplicació, la APP obrirà un nova pàgina amb la opció de fer-ne una edició i posteriorment desar els canvis efectuats.

Com esborrar una aplicació

Si es prem sobre una aplicació dins la taula de visualització, s'activarà el mode edició. A la part superior de la pàgina, hi ha un botó elimina aquesta aplicació. Si es prem, l'aplicació en qüestió s'eliminarà.

Atenció aquesta acció elimina l'aplicació de forma permanent.

Com exportar la taula en format PDF

Dins d'una explotació, la APP li ofereix la possibilitat de descarregar la taula d'aplicacions en un document PDF. Així mateix, només cal prèmer el botó 'exportar PDF' i automàticament el fitxer es descarregarà en el dispositiu de l'usuari.

Declaració de nitrogen agrícola

El Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca de Catalunya ofereix la opció a cada individu pertinent de formalitzar la DAN telemàticament a través d'una aplicació web Les credencials d'accès s'envien al correu del responsable de la explotació. Un cop entrat a l'aplicació cal que es segueixin els següents pasos.

Primer pas: Origen del nitrogen

La APP de Pagesia Digital recull les dades d'origen per a facilitar-ne la introducció a la DAN. Per visualitzar-les, cal que es segueixi l'enllaç Declaració Anual de Nitrogen disponible dins de la pantalla explotació. Les dades es presentaran en una taula amb les columnes: element, identificador origen i entrades kg N. Amb les dades en mà, cal accedir a la aplicació web de la DAN a la pestanya "Origen" i s'afegeixi un nou registre per a cada entrada de la taula.

Atenció, aquells que també hagin de fer la DAN de la seva explotació ramadera hauran d'introduir les dades d'estocs i generació tenint en compte les propies dejeccions que han aplicat en la seva explotació agrícola.

Segon pas: Destinació del nitrogen

A continuació, cal accedir a la pestanya "Destinacions" dins de la aplicació web de la DAN. En aquest apartat es necessari introduir el nitrogen aplicat en cada recinte de la seva explotació segons el tipus. Per exemple, en un recinte qualsevol s'hi ha aplicat 100kg de Nitrogen de fertilitzant mineral i 50kg de Nitrogen de dejeccions ramaderes. La APP de Pagesia Digital facilita aquesta introducció amb les taules d'aplicacions generades automàticament.

Tercer pas: Resum de la declaració

Finalment, abans de tramitar la DAN cal comprovar que el balanç de nitrogen compleixi les expectatives. És important assegurar-se que les quantitats de fertilitzants aplicades en una explotació agraria no sobrepassin els limits establerts segons la normativa vigent del moment, a dia d'avui el decret 153/2019 de 3 de juliol. Amb aquesta intenció, la APP de Pagesia Digital recull les estadístiques més importants d'una explotació juntament amb gràfics per fer promoure una gestió correcta i eficient.