Condicions d'ús

Objecte

Aquestes condicions generals regulen la contractació de subscripcions efectuades pels usuaris d’internet en les diferents modalitats que en cada moment es promoguin per per part de Pagesia Digital CAT; a través dels diferents portals web i apps (d’ara endavant, “els nostres portals”): L’acceptació d’aquestes condicions sense reserves és requisit previ i necessari per a l’eficàcia de la subscripció, que s’entendrà formalitzada en el moment en què s’enviï a través del formulari omplert degudament.

Un cop acceptades les condicions i enviada la sol·licitud de subscripció, es comunicaran a l’usuari, per correu electrònic, les claus d’accés a les subscripcions digitals. Aquestes condicions es podran modificar en qualsevol moment a instàncies de Pagesia Digital CAT, i tindran efecte a partir de la seva publicació a https://pagesiadigital.cat.

Usuaris i subscriptors

Un cop acceptades les condicions i enviada la sol·licitud de subscripció, es comunicaran a l’usuari, per correu electrònic, les claus d’accés a les subscripcions digitals. Aquestes condicions es podran modificar en qualsevol moment a instàncies de Pagesia Digital CAT, i tindran efecte a partir de la seva publicació a https://pagesiadigital.cat.

Preu i pagament

El preu de la subscripció és el que consta en la web en el moment de l’acceptació de les condicions i la seva tramesa. El preu no inclou l’impost (IVA) corresponent. El pagament es farà en la modalitat triada per l’usuari segons les opcions que es proposin i, en termes generals, es pagarà a l’inici de la subscripció.

Modificació i anul·lació de subscripció

En termes generals, no s’admeten modificacions o revocacions de subscripcions un cop efectuada l’acceptació, tot i que en casos excepcionals i degudament identificats es podrà revocar la subscripció.

Renovació

Les subscripcions es renovaran pel mateix període contractat, excepte si l’usuari comunica la seva voluntat de no renovar en el termini mínim d’un mes d’antelació a la seva finalització.

La voluntat de no renovar es comunicarà per correu electrònic a l’adreça hola[aA]pagesiadigital.cat. Així mateix, l’usuari podrà fer, a través d’aquests mitjans, qualsevol consulta relativa a les subscripcions.

Les renovacions es faran en els termes que constin a l’oferta de subscripció o, si no hi constessin, segons les tarifes i els descomptes que la Pagesia Digital CAT apliqui en cada moment.

Drets

Són titularitat de la Pagesia Digital CAT els drets de propietat intel∙lectual i industrial del portal https://pagesiadigital.cat, que inclou els continguts i els elements gràfics, el seu codi font, el disseny, l’estructura de navegació, les bases de dades i els altres elements que formen part del lloc web. Tots els seus drets queden reservats.

Condicions d'ús

 1. La subscripció serà efectiva en el moment en què s’indica en les ofertes que es publiquen a la web https://pagesiadigital.cat. En termes generals, les subscripcions digitals són immediates.
 2. La subscripció permet l’accés personal i exclusiu del subscriptor.
 3. El subscriptor és fa responsable íntegrament de la veracitat de les dades introduïdes en el lloc web.
 4. Seran aplicables les condicions d’ús de la web que consten a l’avís legal de la web https://pagesiadigital.cat, que es donen per reproduïdes i seran d’aplicació en tot allò que no es contradigui amb el que s’estableix en aquestes condicions generals.
 5. En cap cas l’usuari estarà facultat per:
  • Fer servir amb finalitats comercials els continguts del lloc web https://pagesiadigital.cat.
  • Utilitzar continguts en activitats il∙lícites, il∙legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Pagesia Digital CAT, dels seus proveïdors o de terceres persones, ni tampoc per introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir ni utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris, ni tampoc modificar-ne o manipular-ne la informació.

El fet d’incomplir aquestes condicions generals facultarà Pagesia Digital CAT per restringir o cancel∙lar l’accés al servei sense que l’usuari tingui dret a cap reemborsament.

Documents contractuals

La documentació contractual està constituïda per l’oferta que consta a https://pagesiadigital.cat, el formulari tramès per l’usuari i per aquestes condicions generals, que són complementades subsidiàriament per les disposicions de l’avís legal de https://pagesiadigital.cat.

Privacitat i protecció de dades personals

Per a més informació sobre com tractem les dades personals, es pot consultar la nostra política de privacitat.

Jurisdicció

Qualsevol litigi o controvèrsia respecte de la relació contractual serà resolta per submissió expressa, pels jutjats i els tribunals de la ciutat de Lleida.

Privacitat

La privacitat dels usuaris i clients de Pagesia Digital CAT és primordial per a nosaltres i ens la prenem molt seriosament. En aquest docuement exposem com tractem les dades dels nostres clients i com poden sol·licitar la modificació, i en cas que fos necessari, realitzar una queixa a les autoritats pertinents.

Només recollim la informació necessària per complir la legislació i poder oferir una experiència plena als nostres clients. Aquesta informació no és cedida a terceres empreses amb fins comercials, tal com exposarem a continuació.

Aquest document s'estructura en 5 punts bàsics: Qui és el responsable de les dades, el per què fem servir aquesta informació, quina és la base jurídica de l'tractament d'aquestes dades, si cedim dades a terceres empreses i el per què, i quins drets tenen els nostres clients sobre la modificació i cancel·lació d'aquestes ia quin autoritats es poden dirigir.

Responsable

Pagesia Digital CAT

Finalitat

Les dades proporcionades pels clients de Pagesia Digital CAT seran tractades únicament amb la finalitat que a continuació es descriu, enumerant les diferents plataformes d'obtenció de dades que disposem:

Registre d'usuaris: Les dades d'usuaris obtingudes en el registre d'usuaris i proporcionades i actualitzades per aquests en el panell d'administració són tractades per tal de gestionar el compte, emetre factures i enviar comunicats als clients referents a actualitzacions o modificacions de les seves serveis. És responsabilitat dels clients mantenir aquestes dades actualitzades i legítimes. Pagesia Digital CAT utilitza les dades proporcionades pels usuaris per enviar comunicats i informació relativa als seus productes contractats, així com millores o canvis en aquests i informació que puguin ser del seu interès, com ofertes o promocions. Tenim una posició contrària a l ' "spam" o "correu no desitjat", així que únicament enviem informació que creiem que pugui ser estrictament interessant pels clients. Formulari d'obertura de tiquets: Les dades obtingudes mitjançant el formulari d'obertura de tiquets de Pagesia Digital CAT són tractades amb la finalitat d'oferir una via de contacte útil i resoldre els dubtes i problemes que els clients puguin trobar-se amb la major brevetat possible. Aquestes dades obringudes són proporcionats pels propis usuaris i mitjançant el seu consentiment. Els clients poden retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan aquest hagi permès el tractament de les seves dades per part de Pagesia Digital CAT. En cap cas, la retirada de l'consentiment condicionarà el seu contacte actual i relació amb Pagesia Digital CAT, mantenint-se els serveis contractats i qualsevol relació anterior amb l'empresa.

Els clients de Pagesia Digital CAT tenen els drets:

Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a la persona interessada. Dret a sol·licitar la rectificació de les dades. Dret a sol·licitar la supressió de les dades personals. Dret a sol·licitar la limitació de l'tractament de les dades. Dret a oposar-se a el tractament. Dret a la portabilitat de les dades.

I altres drets que emparen els clients i ciutadans segons la legislació espanyola actual. Per exercir materialment aquests drets, el client pot posar-se en contacte amb el responsable de l'tractament de les dades (a l'apartat "RESPONSABLE" superior), ja sigui mitjançant l'adreça postal, el correu electrònic o el telèfon que apareix a la part inferior de la web.

En cas de problemes o negligències en relació amb el tractament de dades pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).